neab installation

Vad är OVK?

OVK är att säkerställa ett godtagbart inomhusklimat i byggnader och att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.
Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Hur ofta och vilket intervall gör man OVK-besiktningar?

Innan ett ventilationssystem tas i bruk ska OVK utföras för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). 
Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.
Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation
6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.
Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
 

OVK-besiktning i Helsingborg

Vid varje OVK kontrolleras att:
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen kontrolleras att:
  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid varje OVK kontrolleras att:
  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.
Vi finns till för dig som behöver OVK Landskrona och OVK Ängelholm också!

Boverket ställer krav på OVK

OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad kontroll av byggnaders ventilationssystem. Boverket ställer krav på att alla fastigheter ska genomföra OVK med jämna mellanrum – normalt sett vart tredje eller sjätte år beroende på byggnadstyp. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att inomhusluften är god och hälsosam. Besiktningen ska utföras av en sakkunnig kontrollant som godkänts av Boverket. Efter besiktningen utfärdas ett intyg som visar att ventilationen är godkänd eller vilka åtgärder som behöver vidtas.

Du kan enkelt nå oss per telefon!

Välkomna kontakta oss för mer info!

Mobil: 042-32 77 73
Jour: 070-4541813